அழகுக்கலை நிபுணர் – N.V.Q நிலை – 04

மாதங்கள் - 06

சிகையலங்கார நிபுணர் N.V.Q. Level - 4

மாதங்கள் - 06

மென்மையான முடி வெட்டு N.V.Q. Level 3

மாதங்கள் - 03