ඔබේ පාඨමාලාවට දැන්ම ලියාපදිංචිවන්න
dd-mm-yyyy
පාඨමාලා කේත

ALHS – 01  ආහාර පාන ආපනශාලා සහ බාර් සේවා
ALHS – 02  හෝටල් ගෘහ පාලන කාමර පිරිමි සහ ගැහැණු ළමුන් පුහුණු කිරීම
ALHS – 03  හෝටල් පිළිගැනීමේ නිලධාරී සහ මහජන සම්බන්ධතා
ALHS – 04  ජාත්‍යන්තර ඉවුම් පිහුම් (බටහිර)
ALHS – 05  පේස්ට්‍රි, කේක් සහ බේකරි නිෂ්පාදන
ALHS - 06  මුළුතැන්ගෙයි ආහාර සදහා වූ කලාකරුවන් පුහුණු කිරීම එළවළු, බටර් සහ අයිස් කැටයම් කිරීම
ALHS - 07  සූපවේදී N.V.Q. මට්ටම - 4
ALHS – 08  බේකරි / කොමිස් I (පේස්ට්‍රි සහ බේකරි) N.V.Q. මට්ටම - 4
ALHS – 09  මුල් ළමා අධ්‍යාපනය සහ එක් පාසලකට ගුරු පුහුණුව
ALHS – 10  වැඩිහිටි සත්කාර සේවය
ALHS – 11  ළමා රැකවරණය N.V.Q. මට්ටම - 4
ALHS – 12  නේවාසික ගෘහ පාලක N.V.Q. මට්ටම - 3
ALHS – 13  කොණ්ඩ මෝස්තරකරු – N.V.Q මට්ටම – 4
ALHS – 14  පිරිමි කොණ්ඩා කැපීම
ALHS – 15  රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය – N.V.Q මට්ටම – 4


විශේෂ පැකේජ - හෝටල් කළමනාකරණය

ALHS-A - රැකියා පුහුණු පැකේජය
ALHS-B - කළමනාකරණ පැකේජය
ALHS-C - කුකරි පැකේජය (සූපශාස්ත්‍ර කලාව)
ALHS-D - විශේෂ හෝටල් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා මට්ටම