தொகுப்பு A - வேலை பயிற்சி

மாதங்கள் - 4

மாதங்கள் - 4

தொகுப்பு C - சமையல்

மாதங்கள் - 4

தொகுப்பு D - ஹோட்டல் மேலாண்மை

மாதங்கள் - 8