முன் பள்ளி ஆசிரியர் பயிற்சி - NVQ நிலை 4

மாதங்கள் - 12

குழந்தைகள் காப்பீட்டு மையங்கள் செயல்படும் N.V.Q. அளவிற்கு - 4

மாதங்கள் - 06

குடியிருப்பு இல்லக் காப்பாளர் என்.வி.கியூ. நிலை - 3

மாதங்கள் - 01

பராமரிப்பு வழங்குபவர் (மூத்தவர்) என்.வி.கியூ. நிலை - 4

மாதங்கள் - 06