පෙර පාසල් ගුරුවරිය (පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය) - N.V.Q. Level 4

මාස - 12

ළමා සුරුකුම් මධ්‍යස්ථාන N.V.Q. Level - 4

මාස - 06

නේවාසික ගෘහ පාලක N.V.Q. Level - 3

මාස - 01

වැඩිහිටි සත්කාර සේවය N.V.Q. මට්ටම - 4

මාස - 06